Portal del Licitador (@Ribalicita)

A través d'este Portal es pretén donar una informació el més àmplia i detallada possible sobre la contractació administrativa de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. S'inclou en el mateix el Perfil de Contractant; la plataforma per a licitar electrònicament així com l'accés directe al Twitter dirigit als licitadors; la regulació, horari d'atenció i activitats formatives que organitza la Càtedra PYMEL i l'Oficina d'Atenció al Licitador així com la normativa municipal en matèria de contractació relativa a transparència, clàusules socials i mediambientals.

Enllaços directes

Oficina d'Atenció al Licitador

Guies i tutorials

Planificació

La publicació del pla anual de contractactació es una obligació de la LCSP i té com a objectiu impulsar la màxima transparència i concurrència. Però és també un instrument per millorar la qualitat i resultats de la contractació pública. Aquesta previsió:

  • Exclou l'obligatorietat per a la contractació menor
  • No implica l’obligació legal de dur a terme les licitacions incorporades.
  • No implica cap obligació en relació amb els imports, els terminis, ni cap altra dada.

Plans de contractació publicats:

Integritat i compliance

Código ético y Plan de integridad en la contratación pública del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, aprobados por unanimidad en Sesión Plenaria del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria el 7 de octubre de 2019 y el 18 de enero de 2021 respectivamente.

Rendició de comptes

Memòries anuals de Gestió i Resultats de la Contractació de l'Ajuntament de Riba‐roja de Túria

Transparència

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria amb aquest decàleg proposa al Ple mesures concretes que incrementin l'accés dels ciutadans a la gestió municipal i millorin la transparència de la institució en totes les fases del procediment administratiu de la contractació, més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern.

Simplificació i bona administració

En aquests documents es recullen les instruccions i s'inclouen els documents obligatoris per a la tramitació dels contractes majors que subscrigui l'Ajuntament de Riba-roja de Túria d'acord amb la LCSP

Per una Contractació Pública Feminista

Cinc mesures per al foment de la igualtat entre dones i hòmens en la contractació pública.

Càtedra Professional PYMEL

La Càtedra amb denominació DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA PYMEL constitueix una forma de col·laboració entre l'UDIMA i l'Ajuntament de Riba-roja de Turia la finalitat genèrica del qual serà la de realitzar activitats de docència, investigació, generació de coneixement, difusió, creació d'esdeveniments, transferència de saber fer en l'àmbit de la contractació pública per a petites i mitjanes entitats locals.

Més informació al web de la Càtedra.

Consulta les novetats al perfil de twitter @CatedraCPPYMEL

Pla de formació:

Consulta i inscriu-te a les classes magistrals del Pla de formació.

Cursos formatius:

Documents administratius:

Per a més informació contacte a:

Compra Pública d'Innovació (CPI)

La Compra Pública d'Innovació és una eina de contractació amb la qual l'administració pública pot licitar la contractació d'un producte o servei que no existeix al mercat i que necessita desenvolupament d'R+D. S'orienta a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores per als reptes existents.

Coneix més sobre el projecte CPI Ribalicita.